Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID 

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Home Comfort Press bv (verder te noemen HCP) en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van HCP  kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

DUUR EN EINDE 

Artikel 2
Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door HCP  met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, maar die opzegtermijn zal niet korter zijn dan drie maanden.

Artikel 3 
Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden bij opdrachten met een duur tot een jaar en van 3 maanden bij opdrachten met een looptijd van langer dan een jaar.

HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES 

Artikel 4
De honoraria en declaraties van HCP  zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt, zulks ter bepaling door HCP , tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. HCP  is gerechtigd haar uurtarieven door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhogingen als bedoeld in de vorige alinea worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht HCP  zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd echter het in artikel 5 bepaalde terzake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in geval van zo’n begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, danwel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever. Alle berekende en begrote honoraria zijn exclusief BTW.

Artikel 5
Naast de in artikel 4 bedoelde honoraria en declaraties kan HCP  bureaukosten alsmede kosten van derden die HCP  in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de opdrachtgever. Onder bureaukosten worden onder andere (niet limitatief) verstaan telefoon-, porti-, fotokopieer-knipsel-, reis-en verblijfkosten. Onder kosten van derden worden onder andere verstaan alle gefactureerde bureau-en inkoopkosten en honoraria van derden. In afwijking van het in artikel 4 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds wel aan de opdrachtgever doorberekend indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden. Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 
Onverminderd het in artikel 4 en 5 bepaalde is HCP  gehouden om, wanneer een overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door HCP  kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

Artikel 7 
HCP  is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium en doorbelaste kosten van derden te vragen.

Artikel 8 
HCP  declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente aan HCP  verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente ex art. 6:119a BW. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum van € 50,–.

Artikel 9 
HCP  heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten: -Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen HCP  en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking ; -zodra HCP  gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen HCP  en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen. Ingeval van opschorting door HCP  conform het bovenstaande, dan heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

GEHEIMHOUDING 

Artikel 10 
HCP  verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden, tenzij die informatie buiten toedoen van HCP  al publiek toegankelijk is. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van enige op haar rustende wettelijke verplichting is HCP  gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 

Artikel 11 
Alle intellectuele en industriële rechten met betrekking tot de door HCP  voor of tijdens de uitvoering van een opdracht vervaardigde werken en/of goederen berusten bij HCP . Datzelfde geldt voor wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door derden in onderaanneming van HCP  vervaardigde werken en/of goederen. Ook de eigendom van door of voor HCP  vervaardigde zaken blijft rusten bij HCP , tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een gebruiksrecht terzake van de vervaardigde goederen voor de met HCP  overeengekomen periode en voor het met HCP  overeengekomen doel. HCP  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op rechten van derden op intellectuele eigendom die het gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart HCP  ter zake van deze aansprakelijkheid.

Artikel 12 
HCP  zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Artikel 13 
Opdrachtgever vrijwaart HCP  voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

VERANTWOORDELIJKHEID 

Artikel 14 
HCP  toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien tegen de opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist de opdrachtgever in overleg met HCP  over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) HCP  in rechte wordt aangesproken heeft HCP  het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van de opdrachtgever, verweer te voeren. De opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval redelijke door HCP  gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 15 
Afwijkingen tussen enerzijds het door HCP  aan de opdrachtgever geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke ontwerpen, tekeningen, kopij of modellen, zet- en drukproeven of andere proeven kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever indien deze afwijkingen – bezien in het geheel van de opdracht – van geringe betekenis zijn.

Artikel 16
HCP  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van HCP  in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg-of indirecte schade is HCP  in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HCP  of haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van HCP  jegens de opdrachtgever is in voornoemde gevallen beperkt tot het honorarium dat aan HCP  toekomt voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan. HCP  is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. HCP  is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n). De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust.

Artikel 17
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HCP  ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. HCP  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HCP  is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

VRIJWARING 

Artikel 18 
Opdrachtgever vrijwaart HCP  tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen HCP  en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 19 
Voor werk dat door HCP  aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat HCP  in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. HCP  vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij HCP  geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt. HCP  betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk.

OVERMACHT 

Artikel 20
Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een van de medewerkers van HCP  en deze persoon buiten staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van HCP . De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van HCP  die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden -voorzover mogelijk -tijdelijk overgenomen door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort. HCP  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting (tijdelijke overmachtsituatie) voortvloeit.

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 21 
Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en HCP  worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.